+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Managementul Distribuitorilor

Tehnici, instrumente ºi aptitudini profesionale pentru dezvoltarea Distribuitorilor ºi creºterea vânzãrilor tale.BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
Participanþii la acest curs TLB vor:

 • înþelege mecanismul vânzãrilor prin Distribuitori ºi cum pot fi ele influenþate;
 • învãþa cum sã urmãreascã ºi sã stimuleze sell in-ul, cum sã lucreze corect cu target-urile, stocurile ºi comenzile la Distribuitor;
 • deprinde ºi însuºi paºii unei vizite de vânzãri ºi o metodã extrem de eficientã de coaching pentru a putea dezvolta sell out-ul prin intermediul agenþilor Distribuitorului;
 • învãþa tehnici avansate de vânzare, de rãspuns la obiecþii ºi de închidere;
 • învãþa cum sã îmbunãtãþeascã execuþia planurilor de vânzare ºi a promoþiilor de trade marketing în piaþã;
 • exersa o metodã de coaching pe teren practicã ºi mãsurabilã ºi vor înþelege felul în care se poate îmbunãtãþi performanþa în vânzãri;
 • dobândi instrumente manageriale ºi tehnici de lucru practice cu oamenii Distribuitorilor, pentru a obþine performanþe în vânzãri;
 • afla cum se stabilesc corect prioritãþile ºi cum se construieºte un plan de acþiune în vânzãri;
 • dobândi aptitudini pentru o mai bunã organizare, planificare ºi utilizare a timpului;
 • ºti cum sã-ºi construiascã un program zilnic eficient;
 • construi structura ºedinþei de vânzãri: zilnicã, sãptãmânalã, lunarã;
 • ºti cum sã analizeze ºi evalueze performanþa de vânzãri;
 • învãþa instrumente ºi tehnici de motivare ºi stimulare a oamenilor Distribuitorului;
 • înþelege ce trebuie sã faci cu un nou venit în echipa Distribuitorului – cum îi poþi maximiza ºansele de succes;
 • deprinde aptitudini de management al viziei ºi al teritoriului pentru maximizarea sell-out-ului – vânzare la potenþialul zonei, nu doar puþin mai mare decât in istoricul vânzãrilor zonei;
 • putea deveni un consultant valoros pentru Distribuitor, ajutându-l sã-ºi dezvolte afacerea;
 • înþelegerea felul în care se pot dezvolta vânzãrile, teritoriul, clienþii ºi reprezentanþii de vânzãri ai Distribuitorului.
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

Interactivitate, discuþii în grup, prezentãri, exerciþii, studii de caz, jocuri de rol, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, filme educaþionale, exersare de aptitudini.

Material excelent structurat, instrumente practice. Dezvoltare de aptitudini de vânzare prin intermediul distribuitorilor. Dezvoltare personalã.CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Toþi angajaþii din vânzãri care lucreazã cu distribuitori (supervizori, area manageri, personal administrare vânzãri, directori de vânzãri indirecte).DURATA CURSULUI:

 

2 module a câte 3 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii