+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
CINE ESTE TLB // Metode ºi Instrumente

Training-urile TLB pot include:

 
Materiale Audio/Video:

Folosite pentru a ilustra, pentru a înþelege ºi a fixa mai bine cunoºtinþele, pentru feedback ºi pentru îmbunãtãþirea aptitudinilor.

 
Studii de Caz:

Studiile de caz reprezintã un mod interactiv ºi implicat de a analiza situaþii complexe, de a lua decizii, de a aplica concepte sau de a face legãturile dintre teorie ºi practicã.

 
Jocuri de Rol:

Participanþii vor avea de ilustrat diferite atitudini ºi aptitudini, vor trebui sã rãspundã potrivit ºi sã aplice instrumentele ºi metodele învãþate, toate acestea fiind menite sã îi ajute sã facã mai uºor pasul cãtre situaþiile reale, din practicã.

 
Discuþii în grup:

Discuþiile în grup au loc dupã prezentarea fiecãrui concept important, precum ºi pentru a clarifica orice întrebare sau aspect ridicate de cãtre participanþi.

 
Interactivitate:

Programele TLB sunt interactive, încercând sã stimuleze permanent oamenii sã participe activ, cu scopul de a înþelege ºi a reþine cât mai mult.

 
Prezentãri susþinute de cãtre trainer:

Conceptele, legãturile dintre ele ºi exemplele sunt prezentate de cãtre trainer.

 
Prezentãri susþinute de cãtre participanþi:

ªi participanþii au sesiuni unde vor face scurte prezentãri informale.

 
Lucru individual:

Participanþii vor lucra individual în anumite momente, pentru a stimula propria judecatã asupra conceptelor ºi legãturilor cu viaþa de zi cu zi sau pentru a gãsi propria soluþie la exerciþii.

 
Lucru în grup:

Dupã ce au lucrat individual, participanþii vor confrunta soluþia sau concluzia lor cu ale colegilor, pentru o mai bunã clarificare ºi feedback asupra corectitudinii raþionamentelor.

 
Lecturã:

Episoade scurte de lecturã pot alterna cu analizare a conceptelor, cu discuþii, exemple ºi exerciþii, cu scopul de a creºte gradul de retenþie ºi de deprindere a aptitudinilor.

 
Exerciþii:

Fiecare program are o varietate de exerciþii, al cãror scop este de a ajuta participanþii sã înþeleagã mai uºor conceptele ºi sã facã legãtura cu practica de zi cu zi.

 
Jocuri:

Jocurile interesante ºi amuzante pot fi de mare folos în reþinerea mai uºoarã a unor idei, în stimularea unor asocieri sau legãturi ºi în exemplificarea unor concepte.

 
Feedback:

Feedback-ul potrivit ºi primit pe loc, imediat dupã un rãspuns, idee sau exersare a unei aptitudini ajutã foarte mult participanþii sã îºi îmbunãtãþeascã înþelegerea, sã conºtientizeze exact cum stau ºi unde trebuie sã mai lucreze ºi îi motiveazã pentru a-ºi pãstra interesul ºi concentrarea.

 
Exemple din viaþa de zi cu zi:

Cursurile TLB sunt îmbogãþite cu exemple din viaþa de zi cu zi din experienþa trainerului. Participanþii sunt invitaþi sã contribuie ºi ei cu experienþa lor.

 
Recapitulãri:

La sfârºitul fiecãrei etape importante are loc o recapitulare. Prin repetiþie ajutãm reþinerea cât mai bunã a conceptelor, înþelegerea lor mai profundã ºi crearea de legãturi în mintea participanþilor.

 

 

Utilizând de fiecare datã o combinaþie potrivitã din aceste concepte ºi tehnici, adaptând structura training-ului la obiective ºi la stilurile de învãþare ale participanþilor, programele TLB sunt interesante, memorabile, atrãgãtoare, implicã oamenii ºi îi ajutã sã îºi îmbunãtãþeascã cunoºtinþele, aptitudinile ºi atitudinile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii