+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Organizația care Învațã // Coaching

Coaching-ul, implementat corect la nivel organizaþional, poate livra rezultate spectaculoase ºi poate contribui semnificativ la îmbunãtãþirea rezultatelor financiare ale companiei.

 
Clienþii noºtri angajeazã proiecte de coaching pentru a dezvolta o abordare coerentã, pentru a-ºi forma liderii de astãzi ºi pe cei de mâine, precum ºi pentru a asigura succesul programelor de training.

Coaching-ul este o metodã excelentã de îmbunãtãþire ºi îmbogãþire profesionalã ºi personalã.

El le poate da oamenilor ceea ce le lipseºte pentru a ajunge acolo unde ºi-ar dori sã fie.

Aceasta se realizeazã prin intermediul unui parteneriat între coach ºi client, parteneriat bazat pe încredere, confidenþialitate ºi respect.

 

Coach-ul TLB ºtie sã asculte, sã observe ºi sã fie empatic. Este creativ, are cunoºtinþe vaste, capacitate de analizã ºi de sintezã, o experienþã practicã bogatã ºi principii morale clar definite.

Sarcina coach-ului TLB este de oferi ajutor pentru a dezvolta aptitudinile, resursele personale, cunoºtinþele ºi creativitatea pe care clienþii le au deja. El îi poate ajuta sã îºi îmbunãtãþeascã rezultatele, sã depãºeascã unele bariere, sã obþinã o satisfacþie mai mare în muncã ºi viaþã ºi chiar sã descopere lucruri noi despre ei înºiºi.

Singura condiþie este ca oamenii sã fie dispuºi sã reflecteze asupra experienþei lor ºi sã înveþe din ceea ce li se întâmplã.

 

Câºtigul este o satisfacþie mãritã, un echilibru personal mai bun ºi o încredere în sine sporitã.


Direcþiile de coaching TLB includ:

 

 • Înþelegere mai bunã a propriei persoane, a modului de lucru, preferinþelor, reacþiilor, a factorilor motivatori ºi a "butoanelor roºii".
 • Explorarea ºi înþelegerea tiparelor comportamentale pe care le adoptaþi în relaþia cu ceilalþi.
 • Evaluarea modului în care comunicaþi ºi îmbunãtãþirea comunicãrii.
 • Construirea unui plan de carierã potrivit cu resursele, aspiraþiile ºi oportunitãþile dumneavoastrã.
 • Construirea unui plan de învãþare ºi dezvoltare personalã bazat pe cerinþele curente ale postului ºi pe cele anticipate în viitorul apropiat.
 • Stabilirea corectã ºi clarã a prioritãþilor.
 • Construirea unui plan de acþiune.
 • Organizarea proprie ºi a celorlalþi.
 • Dezvoltarea capacitãþii de a lua decizii corecte.
 • Îmbunãtãþirea abilitãþii de a gestiona eficient conflictele.
 • Îmbunãtãþirea utilizãrii timpului.
 • Îmbunãtãþirea performanþei ºi a rezultatelor personale.
 • Depãºirea unor obstacole ºi limitãri personale sau impuse.
 • Perspectivã mai largã asupra propriei afaceri sau a companiei în care lucraþi.
 • Stabilirea ºi comunicarea unei viziuni ºi misiuni motivante.
 • Stabilirea unor bune obiective personale ºi pentru ceilalþi.
 • Dezvoltarea gândirii strategice ºi sistemice.
 • Creºterea capacitãþii de a motiva ºi stimula oamenii.
 • Îmbunãtãþirea aptitudinilor de a convinge.
 • Creºterea satisfacþiei provenite din muncã.
 • Regãsirea echilibrului ºi armoniei interne.

De obicei, un program de coaching TLB implicã un angajament pe o perioadã de 3 pânã la 12 luni, frecvenþa sesiunilor de coaching fiind în medie de una pe sãptãmânã (intervalul poate creºte sau scãdea în funcþie de nevoile ºi progresele clientului). Sesiunile de coaching pot fi faþã în faþã, pe email sau la telefon.

 
Pentru a afla ce aþi putea câºtiga dumneavoastrã sau organizaþia ºi cum puteþi programa o ºedinþã de coaching, vã rugãm sã ne contactaþi!

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii