+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
REZULTATE // Studii de Caz

Bancã multinaþionalã

Cursuri ºi programe de instruire

 
Parteneriatul nostru în materie de cursuri ºi programe de instruire începe în 2002, imediat dupã înfiinþarea Bãncii ca urmare a unui proces de achiziþie ºi fuziune.

În cadrul schimbãrii de culturã organizaþionalã, iar apoi în cadrul procesului de eficientizare ºi de construire a performanþei, programele de pregãtire au fost privite de cãtre clientul nostru cu foarte multã seriozitate, ca fiind o investiþie importantã ºi necesarã în oamenii sãi.

Cerinþele au fost foarte bine definite, programele bine administrate, "training" a însemnat întotdeauna mult mai mult decât livrarea unui curs gata fãcut. A însemnat analizã, evaluare ºi raportare. A însemnat consolidarea aptitudinilor de la un program la altul al aceleiaºi echipe, noutate, profesionalism ºi personalizare. A însemnat mereu o foarte bunã înþelegere a direcþiilor de business ale Bãncii, relaþii excelente cu oameni deosebiþi ºi multe lucruri noi învãþate de la toþi cei cu care am colaborat.

Acum, dupã 9 ani ºi peste 150 de programe organizate împreunã, acesta este pentru noi mai mult decât un client foarte special, este un loc unde avem prieteni dragi.

 

 

 

Bancã româneascã

Acreditare traineri interni ºi licenþã pentru programe de Customer Service ºi Comunicare

 
Plecând de la nevoile de instruire determinate de client, TLB a propus un program personalizat, centrat pe schimbarea de atitudine în relaþia cu clientul ºi pe un mod unitar ºi profesionist de a trata fiecare client.

Programul TLB "Atitudine Orientatã cãtre Client" a fost livrat unui numãr de 2200 de participanþi, pe parcursul unui an întreg.

Feedback-ul, atât pentru procesul de instruire ºi evaluare a trainerilor, cât ºi apoi pentru livrarea cãtre beneficiarii finali, a fost foarte bun, programul fiind apreciat pentru felul în care a reuºit sã inducã ºi sã consolideze un alt fel de a privi clientul ºi un mod clar ºi profesionist de a aborda relaþia cu fiecare client în parte.

În anul urmãtor, parteneriatul nostru de instruire a continuat cu un alt program, intitulat "Tehnici de Comunicare Eficientã", creat pentru a rãspunde unor nevoi identificate de cãtre client.

Au fost instruiþi ºi acreditaþi 20 de traineri interni, dupã care programul a fost livrat în douã variante, personalizate pentru grupuri þintã diferite: prima pentru 320 de manageri, iar cea de-a doua pentru cei aproximativ 6000 de angajaþi.

Efortul de organizare, administrare ºi evaluare din partea clientului nostru a fost foarte mare ºi solicitant, dar profesionalismul tuturor celor implicaþi a fãcut ca el sã fie un succes.

Feedback-ul a fost din nou foarte bun, programul fiind apreciat ca interesant ºi foarte util de cãtre participanþi.

A urmat un program la fel de ambiþios, instruirea în Tehnici de Vânzare Consultativã a întregii forþe de vânzãri cãtre clienþi corporate a Bãncii.

Programul a inclus o parte de consultanþã ºi analizã a nevoilor de aptitudini, în cadrul cãreia a fost personalizat, dezvoltându-se explicaþii, exerciþii, studii de caz ºi jocuri de rol specifice, lucru care a fãcut ca el sã fie foarte bine primit ºi apreciat de cãtre participanþi.

Pentru noi toate aceste programe au însemnat o provocare profesionalã ºi ocazia de a cunoºte oameni talentaþi, foarte buni profesioniºti, dedicaþi ºi loiali.

 

 


Companie multinaþionalã din industria de frumuseþe

Parteneriat pentru adaptarea ºi livrarea programului internaþional de training

 
Clientul nostru a dezvoltat intern un program complex de training, acoperind o tematicã bine definitã, în acord cu nevoile afacerii, program care se întinde pe mai multe module ºi care este implementat în toate þãrile în care opereazã compania.

În România acest program a fost implementat împreunã cu TLB, începând din 2005. Am organizat ºi livrat cinci module, precum ºi un program de teambuilding în completarea tematicii de lucru în echipã.

Parteneriatul nostru a implicat o foarte bunã înþelegere a afacerii clientului din România, a oamenilor, a obiectivelor de business ºi a specificului industriei de frumuseþe. A implicat ºi o excelentã colaborare cu persoanele din managementul companiei, un program de train the trainer la sediul companiei din Paris, adaptare de subiecte ºi programe,  flexibilitate ºi lucru în echipã. Compania a devenit astfel pentru noi un client foarte special, un loc în care ne simþim de fiecare datã excelent.

 

 


Companie multinaþionalã din FMCG

Programe de training, consultanþã ºi evaluare personalizate, construite în jurul nevoilor clientului

 
Colaborarea dintre noi a început încã din anul 2003 cu un program de Management al Distribuitorilor ºi a continuat de atunci în fiecare an cu noi programe de dezvoltare managerialã ºi de vânzãri.

Datoritã acestui parteneriat îndelungat am dezvoltat în timp o cunoaºtere foarte bunã a companiei, a oamenilor, a produselor ºi a culturii clientului nostru, reuºind astfel sã adãugãm valoare ºi sã ajutãm la atingerea obiectivelor de instruie a forþei de vânzãri.

Toate programele TLB au fost personalizate ºi au þinut cont de specificul afacerii clientului, de obiectivele de business, de strategia managementului, de constrângeri ºi de condiþiile de piaþã. Unele programe au fost adaptate, altele chiar construite de la zero pentru a rãspunde cât mai bine cerinþelor clientului.

Colaborarea din ultimii ani dezvoltatã ºi pe partea de evaluare a competenþelor personalului de vânzãri ne-a ajutat sã înþelegem ºi mai bine ce mai avem de fãcut, chiar la nivel individual, ºi am putut astfel personaliza ºi eficientiza ºi mai mult planul de training.

Sã lucrãm extrem de personalizat ºi de atent la specificul ºi la obiectivele afacerii clientului este pentru noi o bucurie ºi un motiv de mândrie. Am cunoscut aici oameni minunaþi cu care ne face mare plãcere sã ne reîntâlnim de fiecare datã.

 

 

 
Companie multinaþionalã din FMCG

Programe de training pentru forþa de vânzãri ºi pentru Distribuitori

 
Primul proiect de training în colaborare cu TLB a demarat în 2001 când, în urma câºtigãrii unei licitaþii, TLB organizat o serie de 12 sesiuni de training pentru managerii de vânzãri ai clientului ºi managerii distribuitorilor sãi.

Au urmat ºi alte proiecte de consultanþã ºi training pe parcusul anilor urmãtori.

În ultimii ani strategia clientului nostru de a investi în pregãtirea profesionalã a forþei de vânzãri a distribuitorilor sãi a fost dezvoltatã ºi extinsã, TLB având din nou ºansa, ºi am putea spune ºi provocarea, de a se plia pe sistemul ºi specificul mai multor organizaþii foarte diferite între ele ºi în acelaºi timp de a transmite un sistem unitar ºi un mesaj comun.

În 2007 TLB a fost aleasã pentru a livra un program de training intern, dezvoltat în cadrul companiei la nivel mondial, proiect care s-a desfãºurat cu succes ºi a fost foarte bine primit de oamenii distribuitorilor.

Profesionalismul ireproºabil, eficienþa, marea disponibilitate de efort, sufletul pus în muncã ºi cerinþele riguroase ale oamenilor de aici fac extrem de recompensantã colaborarea noastrã ºi ne permit sã învãþãm ºi sã ne dezvoltãm împreunã, lucru care pentru noi conteazã foarte mult.

 

 

 
Bancã multinaþionalã

Programe de teambuilding pentru dezvoltare personalã

 
Confruntându-se cu provocarea de a forma o echipã manageri de proiect care sã colaboreze excelent între ei, sã abordeze provocãri deosebite cu siguranþã ºi încredere în sine ºi sã poatã obþine rezultate cu persoane asupra cãrora nu au o autoritate directã, clientul nostru a optat pentru o abordare mixtã, un program combinat de cursuri de salã (Prezentãri de Impact, Tehnici de Negociere cu Clientul Intern, Motivarea Oamenilor ºi Analizã Tranzacþionalã) ºi o serie de programe de teambuilding.

Acestea au fost alese astfel încât sã þintã cont de profilul participanþilor ºi sã îi ajute sã îºi atingã obiectivele.

Programele au inclus provocãri fizice, emoþionale ºi psihice unice, menite sã strângã legãturile, sã îi ajute pe participanþi sã îi cunoascã în profunzime pe ceilalþi, sã îºi înþeleagã punctele tari ºi zonele de îmbunãtãþit, sã afle lucruri noi despre ei înºiºi ºi sã conºtientizeze faptul cã barierele sunt mai degrabã psihologice, nu reale.

Întregul program a fost derulat pe parcursul a trei ani, iar rezultatele au fost puternice ºi vizibile: o echipã eficientã, de oameni care lucreazã cu plãcere împreunã, care s-au dezvoltat profesional ºi au obþinut rezultate remarcabile într-un domeniu în care acest lucru nu este deloc uºor. O echipã de succes ºi un client mulþumit.

 

 


Companie multinaþionalã din domeniul bunurilor de larg consum

Programe de teambuilding

 
Colaborarea noastrã a început atunci când la conducerea echipei de vânzãri a venit un nou manager.

Datoritã fluctuaþiilor de personal, nici echipa de vânzãri nu mai era foarte omogenã.

Printr-un program de teambuilding bine proiectat am reuºit sã ajutãm echipa sã se cunoascã mai bine, sã ducã comunicarea, colaborarea ºi încrederea dintre ei la un alt nivel, iar pe managerul de vânzãri sã îºi cunoascã bine ºi rapid oamenii, sã afle lucruri importante, sã stabileascã contacte directe cu fiecare într-un timp mult mai scurt ºi sã creascã motivarea ºi coerenþa întregii echipe chiar înainte de debutul sezonului de vânzãri.  

Rezultatul a fost un sezon foarte bun ºi cifre care au confirmat pe deplin eficienþa training-ului TLB.

Parteneriatul nostru a continuat de atunci an de an, fiecare program plecând de la rezultatele celui anterior, consolidând unele lucruri ºi adãugând altele noi.

 

 

 
Companie multinaþionalã din domeniul IT&C

Teambuilding - Evenimente cu Partenerii de afaceri

 
Colaborarea noastrã a constat în a organiza un eveniment pentru partenerii de afaceri ai clientului nostru care sã îi inspire, sã le placã ºi din care sã rãmânã cu amintiri de neuitat pentru a creºte loialitatea lor faþã de companie, implicarea lor în vânzarea produselor clientului nostru ºi, implicit, creºterea vânzãrilor acestuia prin intermediul partenerilor.

Provocarea a constat în faptul cã respectivii parteneri vindeau ºi produse ale unor firme concurente, companii mari, multinaþionale, iar în industria aceasta astfel de evenimente pentru dealer-i se organizeazã în mod obiºnuit.

Clientul nostru era la primul sãu astfel de eveniment însã partenerii invitaþi participaserã la mai multe, organizate de cãtre concurenþii sãi.

Evenimentul trebuia deci sã fie unul deosebit, atractiv, memorabil ºi reuºit.

A trebuit sã ne pliem pe o locaþie anume, lucru deloc simplu datã fiind natura probelor ºi activitãþilor pe care le doream.

Cu foarte mult suflet, o adaptare atentã la specificul grupului, activitãþi ºi dinamicã bine alese ºi o excelentã coaborare cu reprezentanþii clientului, evenimentul a ieºit foarte bine, fiind apreciat astfel de cãtre toþi invitaþii.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii